Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

بچه‌های آسمان
"بچه‌های آسمان" عنوان فیلمی است که در قالب داستانی شیرین، سعی و تلاش کودکان را برای زندگی بهتر با وجود همه‌ی سختی‌ها نشان می‌دهد.
می‌شود گفت که داستان این فیلم شاید به نوعی الهام گرفته از واقعیت‌های زندگی برخی از اقشار جامعه در زمان خود بوده‌است.
پس از گم شدن کفش‌های دختر کوچکی به نام زهرا، او و برادرش علی سعی دارند از تنها جفت کفش خود همزمان به صورت مشترک استفاده کنند، زیرا خانواده‌ی فقیر آنها، قادر به تهیه‌ی کفش جدید نمی‌باشد.
خواهر، صبح‌ها با یک جفت کفششان به مدرسه رفته، در بازگشت کفش‌ها را با برادرش عوض می‌کند تا او بعدازظهر با آنها به مدرسه برود.
گرچه به همین خاطر برادر همیشه دیر به کلاس رسیده، تحت سرزنش آموزگار خود قرار می گیرد.
سرانجام پس از خیس شدن و از بین رفتن فراوان کفش‌ها، برادر در مسابقه‌ی دویی شرکت می‌کند که جایزه‌ی نفر سوم آن یک جفت کفش است.
ولی با اول شدن او در مسابقه، آن را از دست می‌دهد.
فیلم "بچه‌های آسمان" در سال ۱۹۹۷ به کارگردانی مجید مجیدی ساخته و برنده‌ی جایزه‌ی "سیمرغ بلورین" بهترین فیلم در پانزدهمین جشنواره‌ی فیلم فجر شد.
این فیلم همچنین در سال ۱۹۹۸ به عنوان یکی از نامزدهای جایزه‌ی بهترین فیلم خارجی "اسکار" معرفی شد.
این را که آیا سرانجام این خواهر و برادر صاحب کفش می‌شوند یا خیر، باید از ماهیان قرمز کوچک حوض پرسید که پس از پایان مسابقه، اطراف پاهای دردناک برادر را به مانند دعای خیری فرا می‌گیرند.

Comments

Hide