Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

جنگل الیمستان
جنگل الیمستان از سبزترین مناطق توریستی ایران مشهور به "طلای سبز"، در مسیرهای کوهستانی شمال ایران است، که نام آن، "الیمستان"، از گیاهی به نام "الیما" که در این مکان می‌روید گرفته شده است.
شما می‌توانید همراه تور طبیعت‌گردی یا با اتومبیل شخصی خود، همراه گروه دوستان به این سفر بروید.
در مسیر از دشت‌ها و مراتع، کوه‌ها، روستاها، درختان و گلزارها عبور خواهید کرد.
گاهی کلبه‌ای پدیدار می‌شود، که بی‌شباهت نیست به کلبه‌ی هایدی در کوه‌های آلپ.
گودال‌های شهاب سنگ افسانه‌ای را نیز در طول این راه خواهید یافت.
بنا به روایتی، این دو گودال عظیم روی زمین جای زانوان قهرمان اسطوره‌ای شاهنامه، رستم است که نشسته تا از آب چشمه یا دریاچه‌ای بنوشد.
در برخی روایات دیگر "آرش کمانگیر" در اینجا زانو زده تا تیری به دوردست پرتاب کند.
در ارتفاعات بالاتر گله‌های اسب مشغول چرا هستند، که گاهی نزد شما می‌آیند و با شما همسفر می‌شوند.
می‌توانید دست نوازشی بر سر آنها بکشید، و یا جهت سواری یا کمک به حمل بار و مسافر، آنها را از صاحبانشان کرایه کنید.
سرانجام با صعود به نزدیکی قله، از منظره‌ی ابرها در زیر پایتان لذت ببرید! دریایی سفید از ابر که با جزیره‌هایی از قله‌های کوه پیش رویتان گسترده می‌شود.
در این مکان می‌توانید چادری برپا کرده آتشی درست کنید، کبابی در دل طبیعت میل کرده و اقامت در جنگل و کوه الیمستان را به خاطره‌ای به یاد ماندنی تبدیل کنید.
با وجود بهار و تابستان دلپذیر در الیمستان، سفری شاید سخت‌تر ولی طبیعت زیبای پاییزی و زمستانی آنرا نیز فراموش نکنید.

Comments

Hide