Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

فروغ فرخزاد
وقتی سخن از شعرای مطرح زن در ایران معاصر به میان آید، بی درنگ نام "فروغ فرخزاد" به ذهن می رسد
او زنی بود که برای مبارزه با مشکلات زندگی در عصر خود راه شاعری را برگزید
فروغ با صداقت و جسارت در بیان آزادانهٔ افکار خود، توجه بسیاری از افراد، به خصوص جوانان را بر انگیخت و در کنار شاعرانی چون "سهراب سپهری" و "احمد شاملو" به خلق آثاری به سبک شعر نو پرداخت
مجموعهٔ "اسیر"، "دیوار"، و "عصیان"، نمونهٔ این اشعار اند که وی در آنها به بیان روحیات و احساسات خود پرداخته است.ا
از وقایع تأثیرگذار زندگی او در اشعارش، ازدواج زودهنگام او در سن نوجوانی با "پرویز شاپور" بود
این ازدواج که به زودی به جدایی انجامید، حاصلش پسری به نام "کامیار"، و مجموعه ای از نامه های عاشقانه بین فروغ و همسرش بود که بعدها به عنوان بخشی از آثار او انتشار یافت
پس از این جدایی، وی که روزگار سختی را سپری می کرد، و اشعارش با بازتاب های سخت و خشنی روبرو بود، برای رهایی به سفر در اروپا پرداخت
این سفر تحول فکری بیش از پیش را در آثارش رقم زد
سپس با آشنایی او با سینما و فیلمساز سرشناس "ابراهیم گلستان" شروع به فعالیت در زمینه بازیگری کرد
فیلم "خانه سیاه است" نتیجهٔ این فعالیت اوست که در آسایشگاه جذامیان ساخته شد و جایزهٔ ارزندهٔ جشنواره اوبرهاوزن را ازآن خود کرد.ا
آخرین اشعار فروغ عبارتند از "تولدی دیگر" و "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد"، که جزو نقاط اوج تحول هنری او به شمار می روند
او آثار خود را در سن سی سالگی هنوز نا بالغ تر از خویش می پندارد، و آنها را ناکامل می داند
فروغ فرخزاد، سرانجام در حادثهٔ اتومبیل جان خود را از دست داد و جهان به این شاعر خود بدرود گفت
آثار وی همچنان در میان علاقمندان شعر، مطالعه و تحسین می شوند.ا

Comments

Hide