Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

احمد شاملو
ا"بامداد" لقب شاعر، نویسنده، روزنامه نگار و مترجم ایرانی مدرن به نام "احمد شاملو" می باشد
او در ادامهٔ راهی که نیمایوشیج آغازگر آن بود
دنیای شعر معاصر ایران را فراتر برده پس از "شعر نو"ی نیما، "شعر سپید" را آفرید، که فضای شعری آنرا نه از لحاظ قالب ظاهری، بلکه از معانی و حس کلی آن می شود دریافت کرد
بسیاری از منتقدین و طرفداران شعر سنتی، از این نوع شعر به عنوان نثر یاد کرده اند، و به دلیل همین شباهت، آنرا "شعر منثور" نیز نامیده اند
لازم به ذکر است که این دو شاعر "شاملو" و "نیما" پس از نخستین ملاقات، همراه و آشنای همیشگی یکدیگر به شمار می رفتند.ا
شاملو در جوانی، به دلیل شغل پدر که افسر ارتش بود، پیوسته در سفر و مهاجرت به سر می برده است، و کودکی و تحصیل اش در نقاط مختلف گذشته است
همچنین به خاطر فعالیت های سیاسی خود دستگیر و زندانی شده، برخی آثار ارزشمند خود را در همین دوران آفرید
شاملو که در زمینهٔ روزنامه نگاری بسیار فعال بود، هفته نامه هایی از جمله "ادیب"، "کتاب هفته"، "خوشه"، و "کتاب جمعه" را که تحت توقیف نیز بوده اند منتشر کرد.ا
شاملو از سومین ازدواج خود با زنی به نام آیدا بسیار تأثیر پذیرفته است، و در نتیجهٔ آن مجموعه شعرهای بدیع و ماندگاری پدید آورد به نام های "آیدا، درخت و خنجر و خاطره!" و "آیدا در آینه" ا
او همچنین مجموعهٔ عروسکی "قصه های مادر بزرگ" را برای پخش تلویزیونی برای کودکان تهیه کرد
شاملو اگر چه سفرهای زیادی به خارج از ایران رفت و برندهٔ جوایز بین المللی شد، ولی سال های آخر عمر خود را بنا به تمایل شخصی خود در کشورش گذراند
فرهنگ نامهٔ "کوچه" از دستاورد های زندگی شاملوست که وی همراه همسرش با جمع آوری فرهنگ و لغات عامیانهٔ مردم ایران تألیف کرده به چاپ رساند.

Comments

Hide