Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

نیما یوشیج
نیما یوشیج، پدر "شعر نو" در ایران به شمار می‌رود.
وی با ابداع قالب آزاد و جدیدی در هنر شعرگویی و تغییر دادن شیوه‌های رایج پیشین، "شعر نو" را بوجود آورد.
نیما با نام اصلی "علی اسفندیاری" در دهکدهٔ یوش در استان مازندران به دنیا آمد.
او کودکی خود را در دامن طبیعت به همراه پدرش با کشاورزی، گله‌داری، تیر اندازی و اسب‌سواری گذراند و در دهکدهٔ خود خواندن و نوشتن را آموخت.
در نوجوانی به تهران نقل مکان کرده، در مدرسهٔ فرانسوی سن لویی به تحصیل پرداخت که بعدها در هنر او بی‌تأثیر نبود.
گرچه در درس و مدرسه خیلی موفق نبود، ولی به تشویق معلمش به شعر و شاعری روی آورد.
در اوایل، اشعار او تحت تأثیر شعرای پیشین و سختی‌های او در زندگی و عشق بود، اما به مرور زمان سبک او تغییر کرده راه خاص خود را پایه نهاد.
نخستین اثر نیما منظومهٔ "قصهٔ رنگ پریده" در قالب مثنوی و به سبک قدیمی است.
پس از آن شعر "افسانه" را پدید آورد که تحول و آغاز شعر نو به شمار می‌رود و در میان طرفداران شعر فارسی جنجالی بزرگ بر انگیخت.
نیما یوشیج با آزادی در فرم و محتوی در سبک جدید، و بر هم زدن وزن و قافیه و آهنگ شعر قدیمی نام خود را ماندگار کرد.
در واقع در این سبک شعر از اهمیت نظم سازی کاسته شده به موسیقی شعری ارزش داده شد.
بسیاری از شاعران پس از او به ادامهٔ راه او پرداخته "شعر نو" را رواج بخشیدند.
خانهٔ نیما در روستای یوش، در میان باغ‌های قدیمی آلو، زردآلو و گردو، با در آغوش داشتن قبر وی پذیرای بازدید عموم می‌باشد.

Comments

Hide