Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

مولوی
مولانا جلال الدین محمد بلخی معروف به "مولوی"، شاعر بزرگ عرفانی ایران در قرن هفتم قمری است.
او در اشعار خود به مضامین عرفانی و خداشناسی و تصوف می پردازد.
مولانا گرچه در قونیه در ترکیه می‌زیست، ولی زبان اکثر اشعار او فارسی است، و تنها معدودی از آنها به زبان‌های دیگری چون عربی و ترکی می‌باشند.
با این وجود در آمریکا و جهان کتاب‌هایش ترجمه شده و شهرت یافته‌اند.
او در آثار عرفانی خود در مجموعهٔ "مثنوی معنوی"، خود را به نام "نی" خوانده است، که نوای او شکایت و ناله از فراق و جدایی از نیستان به معنی عالم قدس می‌باشد- "بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی‌ها شکایت می‌کند."
مولوی همچنین در دیگر اثر معروف خود "دیوان شمس تبریزی" به شدت از شمس تأثیر پذیرفته‌است.
"شمس تبریزی" از صوفیان فارسی زبان و مسلمان بود که با ملاقاتش با مولوی، چنان او را شیفته و مدهوش کرد که وی از دانش و وعظ به شعر و آواز و رقص و موسیقی عرفانی روی آورد و شاعری را آغاز کرد.
به عبارتی نتیجهٔ این ملاقات، پدید آمدن پرشورترین آثار مولوی شد.
در غیبت شمس بر اثر حسادت مریدان مولوی، وی بسیار آشفته و نا آرام شد، و به دنبال او شهرها را زیر پا گذاشت.
اما چون او را نیافت به شهر خود بازگشت و به سماع پرداخت.
"سماع" به معنی شنیدن آوای گوش‌نواز است، و در اصطلاح به نوعی از رقص صوفیه گفته می‌شود که همراه با چرخش پیوستهٔ بدن و حرکت موج‌دار دامن در باد است، و در حالت خلسۀ معنوی برای صعود به عالم بالا و رهایی از جهان ماده صورت می‌گیرد.
مولوی سرانجام در بستر بیماری درگذشت و جمعیت بزرگی را در غم و اندوه باقی گذاشت.
آرامگاه وی در حال حاضر در قونیه در ترکیه برپاست.

Comments

Hide