Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

نظامی
"نظامی گنجوی" از شاعران مشهور ادبیات فارسی در قرن دوازدهم میلادی به شمار می‌رود.
ویژگی اصلی در آثار او، داستان‌سرایی در قالب شعر است، و او در اغلب اشعار خود به نقل داستان‌های عاشقانه می‌پردازد.
گرچه محتوای آنها تنها محدود به این موضوع نبوده، سرشار از نکات ظریف و علم و حکمت است که نشان از آگاهی گستردهٔ او به دانش و فرهنگ روزگار خود دارد.
آثار او همچنین دارای ترکیبات و الفاظ خاص فارسی و عربی و تشبیه و استعاره به همراه توصیف و قوت بیان است، به گونه ای که زمینهٔ مناسب برای تعمق و تفکر بسیار را فراهم می‌کند.
مهم‌ترین آثار "نظامی" در مجموعهٔ پنجگانه‌ای به نام "خمسه" یا "پنج گنج" گرد هم آمده اند.
این پنج اثر که در قالب مثنوی سروده شده‌اند عبارتند از "مخزن الاسرار"، "خسرو و شیرین"، "لیلی و مجنون"، "هفت پیکر" و "اسکندر نامه."
نخستین اثر به نام "مخزن الاسرار" یا منبع رازها، شامل فراخوانی به خودشناسی، خداشناسی، و نکات زیبای اخلاقی است.
منظومهٔ دوم "خسرو و شیرین" داستان عشق میان دو دلداده به نام‌های خسرو و شیرین است، به همراه سخنانی از باربدِ نوازنده و موسیقی‌اش.
داستان "لیلی و مجنون" نیز بازگو کنندهٔ عشق مشهور میان دختر و پسری به نام لیلی و مجنون است، که ریشه‌های عربی دارد و جزو ادبیات کلاسیک اسلامی به شمار می‌رود.
"هفت پیکر" اثر چهارم نظامی در خمسه است که رویدادهای مربوط به بهرام، پادشاه ساسانی و داستان‌های پند آمیزی از زبان هفت همسر اوست که برای وی روایت می‌کنند.
و سرانجام "اسکندر نامه"، که اشعاری راجع به اسکندر مقدونی، پادشاه یونانی است که به ایران لشکرکشی کرد و تخت جمشید را آتش زد.
از سال‌های تولد و وفات این شاعر بزرگوار اطلاعات دقیقی در دست نیست، تنها واضح است که در شهر گنجه در جمهوری آذربایجان کنونی می‌زیست.
نسخ دستی مختلفی از آثار او در موزه‌ها نگهداری می‌شوند، و کپی آنها نیز همه جا قابل تهیه می‌باشد.

Comments

Hide