Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

فردوسی
فردوسی، سرایندهٔ بزرگترین مجموعه شعر و نثر حماسی فارسی با نام "شاهنامه" بر اساس جنگاوری‌ها و دلاوری‌های قهرمانان نامی ایرانی می‌باشد.
سال‌های سال است که فرهنگ ایران و ایرانی با نام‌های این قهرمانان بزرگ شاهنامه مانند رستم، سهراب، و اسفندیار پیوند خورده و نسل اندر نسل بازگو شده، و الهام‌بخش نقوشی بوده که در نمایش‌ها و فیلم‌ها بازآفرینی شده اند.
جزو روایات است که شاعر گرانقدر فردوسی، در راه تکمیل کردن شاهنامه که ۳۰ سال به طول انجامید، همهٔ ثروت و دارایی خود را از دست داد، تا این اثر ماندگار را به قلم در آورد.
همچنین گفته می‌شود که فردوسی در سرایش شاهنامه هیچ واژهٔ عربی به کار نبرده است.
گرچه این امر حقیقت ندارد و واژگانی عربی هر چند اندک در آن یافته شده اند.
اما واقعیت آنست که وی با سرودن شاهنامه زبان فارسی را که در آن زمان رو به زوال و آشفتگی بود ترویجی دوباره داده، از خطر فراموشی و نابودی نجات داد.
شاهنامهٔ فردوسی دارای سه بخش اساطیری، پهلوانی، و تاریخی می‌باشد، و در ضمن به بسیاری از زبان‌های زندهٔ دنیا برگردانده شده است.
فردوسی در سال ۳۱۹ شمسی (۹۴۰ میلادی) در شهر طوس خراسان به دنیا آمده، در سال ۳۹۷ شمسی (۱۰۲۰ میلادی) چشم از جهان فروبست.
بنای زیبایی بر سر آرامگاه فردوسی استوار است که در مجموعهٔ باغ و موزه و کتابخانهٔ فردوسی در طوس قرار دارد و هم اکنون در دست توسعه می‌باشد.
همچنین تندیس‌های مختلفی به یادبود او بنا شده اند، از جمله تندیس باغ نگارستان، میدان فردوسی تهران، دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی مشهد و تندیسی در شهر رم ایتالیا.

Comments

Hide