Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

حافظ
حافظ شیرازی، نامی شناخته شده در دنیای شعر پارسی است.
او همان شاعری است که اکثر ایرانیان با کتاب اشعار او فال می‌گیرند، زیرا معتقدند که حافظ از عالم غیب سخن می‌گوید و حقایق پنهان را در اشعارش بازگو می‌کند و به همین دلیل به او "لسان الغیب" لقب داده‌اند.
حافظ، در قرن هشتم ایران (قرن چهاردهم میلادی) در شهر شیراز به دنیا آمد.
او در نوجوانی کل قرآن را حفظ کرده و نام حافظ را به خود اختصاص داده است.
بیشتر اشعار او غزل‌ها را شامل می‌شوند که در اصل به معنای داستان‌های عاشقانه‌اند و موضوع آنها راجع به عشق الهی و انسانی و عرفان و وصف معشوق می‌باشد.
در اشعار حافظ، به عشق او با نام "شاخه نبات" اشاره شده است، که عده‌ای آنرا معشوق معنوی و روحانی، و گروهی نیز آنرا قریحهٔ شاعری و استعاره از قلم خوانده‌اند.
شعر حافظ ویژگی‌های خاصی دارد که از میان آنها می‌توان به رمزپردازی، رعایت تناسبات هنری، لحن شور‌افکن در آغاز شعرها٬ طنز، چند معنایی و ابهام، اشاره کرد.
آرامگاه حافظ در شهر شیراز در مکانی مزین به گل و گیاهان عطرآگین واقع شده و یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری این شهر ایران به شمار می‌رود.
نقش این آرامگاه را همچنین می‌توان بر روی اسکناس‌های قدیمی ایران هنوز هم مشاهده کرد.
روز بیستم ماه مهر (یازدهم اکتبر) در ایران به نام روز بزرگداشت حافظ شناخته شده‌است، که هر ساله در این تاریخ مراسم بزرگداشتی در محل آرامگاه حافظ برگزار می‌شود.
و در انتها همچنان که این شاعر بزرگوار در ابیات معروف خود می‌گوید: بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم.

Comments

Hide