Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

گاو
فیلم "گاو" اثر معروف دیگری از داریوش مهرجویی در سال ۱۳۴۸ می‌باشد، که به دلیل پیامی که در خود دارد بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
در این فیلم یک مرد روستایی به نام مش حسن صاحب گاوی است که همهٔ زندگی و امید او به شمار می‌رود.
او گاو خود را بسیار دوست دارد، تا جایی که وقتی روزی آن را از دست می دهد، دیوانه شده خود را گاو می‌پندارد.
او با همهٔ وجود خود در فکر گاو غرق شده به نوعی به خود باختگی می‌رسد.
در این داستان همسر او و بقیه روستاییان او را همراهی می‌کنند.
آنان در صدد نجات او بر می‌آیند ولی او همچنان در نقش گاو خود به درون دره‌ای سقوط می‌کند.
مش حسن نماد همهٔ افراد خودباختهٔ شبیه خود است که در جوامع امروزی وجود دارند.
در این داستان همچنین به گاو به عنوان موجود بی زبانی تحت استثمار که همهٔ نیازهای اطرافیان خود را بدون اعتراض یا انتظاری برآورده می‌کند، احترام و ارج نهاده می‌شود.
فیلم گاو تاکنون نظر بسیاری از منتقدان سینما را به سوی خود جلب کرده است، و در زمان‌های مختلف توسط اشخاص متفاوت به عنوان یکی از بهترین‌های سینمای ایران شناخته و معرفی شده است.
همچنین این فیلم که به سبک قدیمی و سیاه و سفید ساخته شده است، در جشنواره‌های متعددی از جمله جشنوارهٔ کن، برلین، مسکو، لندن و لس‌آنجلس به نمایش در آمده است.
در کتب درسی مدارس نیز متونی به آن اختصاص داده شده‌اند.
نقش مش حسن را "عزت الله انتظامی" همان بازیگر "ناصرالدین شاه" بازی می‌کند و آن را استادانه به تصویر می‌کشد.

Comments

Hide