Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

باشو، غریبه‌ای کوچک
باشو، پسری نوجوان از جنوب ایران است، که در زمان جنگ خانوادهٔ خود را از دست داده است.
او سرگردان و وحشتزده از بمب‌های پی در پی که اطرافش فرو می‌افتند، داخل یک ماشین باری پنهان می‌شود و به همراه آن از این مکان دور می‌شود.
پس از گذشت مدتی به سرزمین سرسبزی در شمال ایران می‌رسند و او پیاده می‌شود.
در اینجا زنی به نام "نایی" به همراه دو فرزند خود او را پیدا کرده کاری می‌کند که به خانه‌اش برود تا از او برای مدتی نگهداری کند.
با وجود مخالفت و تمسخر اطرافیان و نیز تفاوت رنگ پوست و غیر قابل فهم بودن لهجهٔ باشو، "نایی" با مهربانی همانند فرزندان خود از او نیز مراقبت می‌کند و از درد و رنج او ناراحت می‌شود.
باشو اکثراً به یاد خانوادهٔ خود می‌افتد و اعضای خانواده‌اش را در جلوی چشمان خود می‌بیند.
به تدریج باشو به مکان جدید عادت می‌کند و دوستانی پیدا می‌کند.
او به نایی در کارهای خانه و مزرعه کمک می‌کند، و سرانجام به عنوان عضو جدیدی از خانواده میان همه پذیرفته می‌شود.
از لحظات جالب و دیدنی فیلم، بخشی است که نایی و باشو هر یک کلمات زبان و لهجهٔ خود را به دیگری یاد می‌دهند، و بیننده نیز با آنها آشنا می‌شود.
پیام اصلی فیلم که بارها بدان اشاره می‌شود، اینست که باشو با وجود تفاوت‌های خود، او نیز از یک سرزمین مشترک است.
همهٔ انسان‌ها با وجود غریبگی خود، یکسان و برابرند و اعضای یک خانوادهٔ بزرگند.
فیلم "باشو" ساختهٔ سال ۱۳۶۵ است که توسط "بهرام بیضایی" نویسندگی و کارگردانی آن صورت گرفته‌است و ایدهٔ اصلی فیلم متعلق به سوسن تسلیمی می‌باشد.
این فیلم که چندین بار نیز از تلویزیون ایران پخش شده، در جشنواره‌های خارجی و داخلی زیادی شرکت کرده‌است.

Comments

Hide