Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

جدایی نادر از سیمین
فیلم "جدایی نادر از سیمین" برندهٔ جایزهٔ اسکار بهترین فیلم خارجی زبان در سال ۲۰۱۲ است.
این فیلم به کارگردانی "اصغر فرهادی" همچنین جوایز گلدن گلاب و خرس طلایی جشنواره برلین را نیز در همان سال دریافت کرد.
و همچنین در سینماهای ۱۴ کشور دیگر جهان اکران شد.
در داخل ایران نیز این فیلم طرفداران زیادی یافت، ولی در کنار واکنش‌های مثبت، بازتاب‌ها و نظرات منفی نیز به همراه داشت.
خلاصهٔ داستان فیلم بدین قرار است که سیمین قصد جدایی از همسرش نادر را دارد، به دلیل اینکه نادر نمی‌خواهد پدر سالمند و بیمار خود را در خانه رها کرده همراه سیمین و دخترشان به سفر خارج از ایران برود.
دختر نوجوانشان به امید پیوستن دوبارهٔ آنها پیش پدر خود می‌ماند.
نادر که بدلیل مشغلهٔ کاری خود توانایی مراقبت از پدر را به تنهایی ندارد، زن بارداری بنام راضیه را برای این کار استخدام می‌کند.
راضیه به خاطر نیاز مالی خود، این شغل را بدون آگاهی شوهرش قبول می‌کند، ولی در انجام آن دچار سختی می‌شود.
یک روز که برای مدتی کوتاه مجبور به ترک خانه می‌شود، برای اطمینان از اینکه مشکلی پیش نمی‌آید، پدر سالمند را به تخت می‌بندد.
نادر پس از بازگشت حال پدر خود را ناخوش می‌بیند، و با راضیه دعوایی صورت می‌گیرد که منجر به مرگ فرزندش می‌گردد.
در نهایت شوهر راضیه از نادر شکایت می‌کند و تصویر ذهنی مثبت دخترش از او تغییر می‌کند.
از نکات مثبتی که دربارهٔ فیلم اظهار شده، اینست که تا لحظهٔ آخر تماشاگر را در کنجکاوی و تکاپو برای یافتن مقصر اصلی نگه می‌دارد، و به اصطلاح فیلمنامهٔ هیچکاکی دارد.
هر چند در این فیلم بیشتر به سختی‌ها و مشکلات بخشی از اقشار جامعهٔ امروز ایرانی اشاره شده است، اما عدم اشاره به نکات مثبت و یا زندگی و شرایط خوب و خوش و بر وقف مراد را نباید دلیلی بر عدم وجود آنها تصور کرده، فیلم را به عنوان نمایندهٔ کل جامعهٔ ایران تلقی نمود.

Comments

Hide