Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

کرمان استان و شهری در منطقه جنوب شرق ایران است، که به دلیل وسعت خود از کلان شهرهای ایران محسوب می شود.
از جمله مناطق طبیعی کرمان که همواره مورد توجه ایرانگردان و جهانگردان قرار داشته "کویر لوت" است.
گرمترین نقطه زمین با درجه حرارت ۷۰ درجه سانتیگراد در این کویر قرار دارد.
کرمان از بزرگترین تولیدکنندگان پسته در ایران بوده، باغ های پسته و نخلستان های شهر بمِ آن معروف است.
در سالهای پیش از ورود اسلام، دین ایرانیان قدیم زرتشتی بوده است، که جمعیت زیادی از پیروان آن هنوز هم در استان های کرمان و یزد ساکن اند.
به همین دلیل نیز آتشکده های زرتشتی در این مناطق نسبتاً بیشتر یافته می شوند.
آتشکده گونه ای از نیایشگاه های زرشتیان است که آتش در نقطه ای خاص از آن قرار داشته، مهمترین نیایش های دینی در برابر آن انجام می‌گیرد.
یکی از این نیایشگاه ها "قلعه دختر" یا آتشکده "آناهیتا" یا "ناهید" نام دارد که بر فراز تپه های مرتفع شرقی شهر کرمان از دوران پیش از اسلام به یادگار مانده است.
نام "آناهیتا" یا "ناهید" یادآور پرستش الهه آب و باران و باروری به همین نام در باورهای ایران باستان است.
استان کرمان از محدود نقاطی در ایران است که بقایای دایناسورها از دوران گذشته در آن مشاهده شده است.
وجود منابع عظیم زغال سنگ در شمال استان کرمان بیانگر وجود خشکی و حیات گیاهی و جانوری در این بخش از ایران می باشد.
همچنین فسیل های این جانوران از این مکان کشف شده در موزه تاریخ طبیعی کرمان نگهداری می شود.
از آثار یافته شده مربوط به دایناسورها در کرمان می توان به اسکلت آنها شامل دندان ها و رد پاهای باقیمانده از آن دوران اشاره کرد.
ارگ بم بزرگترین سازه خشتی در جهان که در نزدیکی شهر شهر بم دراستان کرمان قرار داشت، در زلزله شدید سال ۲۰۰۳ تقریباً به طور کامل نابود شد.
کل مجموعه شهرکی از خشت یا آجر رسی نپخته بود و یک دژ بزرگ با ارگ در وسط آن، که به دلیل شکوه و عظمت آن، کل این بنا به عنوان ارگ نامیده می شود.

Comments

Hide