Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

دشت کویر
دشت کویر شامل منطقه ی گرم و خشک وسیعی در مرز ایران است
بر خلاف نام آن به معنی صحرا و بیابان، که تپه‌های شن و ماسه‌ای خشک و بدون گیاه را در ذهن تداعی می‌کند، به دلیل وسعت و گستردگی خود شامل بخش‌های گوناگون و متنوع زیادی مانند دریاچه نمک یا نمک‌زار، باتلاق‌ها، شن‌های روان، روستا و آبادی، تپه و صخره، و غیره می‌باشد.
بخش بیابانی آن از قطب‌های حرارتی زمین با دمای هوای ۵۰ درجه در تابستان به شمار می‌رود.
برعکس در هنگام شب سرمای هوا بسیار شدت می‌گیرد، و اختلاف دمای بین روز و شب در آن بسیار زیاد، گاهی حتی تا ۷۰ درجه سانتیگراد می‌رسد.
رنگ کویر در قسمت های مختلف متفاوت بوده، از خاک های رسی قرمز گرفته، تا خاک های زرد ونیز نمک سیاه در آن به وفور یافت می شود.
قسمتی از زمین های این کویر پوشیده از سوراخ هایی به شکل دهانه آتشفشان است که در اثر تبخیر سریع آب و پوکی جنس خاک ایجاد شده است.
همچنین در نمکزارهای قسمت های جنوبی و مرکزی، کرت بندی های زیبایی از نمک به شکل چندضلعی هایی مانند کندوی عسل بوجود می آیند که دیدن آنها خالی از لطف نیست.
در دل کویر ممکن است ناگهان چشمتان به روستایی سرسبز بیفتد، مانند روستای جندق، که با گندم زار و انگور و نخل های پر محصول و جوی آب، انسان را شگفت زده می کند.
پس از عبور از آن دوباره صحرا است و بیابان.
آسمان کویر به ویژه در غروب و در شب بسیار دیدنی است.
به دلیل وضوح آسمان کویر بر خلاف شهر، مکان مناسبی جهت رصد ستارگان به شمار می رود.
اگر اهل بیابان باشید، وسط کویر چادر خواهید زد و همان جا تا صبح از دیدن آسمانی که از کثرت ستارگان همچون آسمان روز روشن است، چشمانتان روی خواب را نخواهد دید.
و با اعماق وجودتان زیبایی شب، سکوت و کویر را حس خواهید کرد، همچنان که اگزوپری نیز در نوشته های خود بدان اشاره می کند.

Comments

Hide