Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

عید فطر
عید فطر یکی از اعیاد بزرگ اسلامی است که در ایران نیز برگزار می‌شود.
مسمانان که ماه رمضان را به روزه‌داری گذرانده و از خوردن و آشامیدن و کردار بد امتناع ورزیده‌اند٬ اکنون پس از گذشت ماه رمضان، در نخستین روز ماه بعدی به نام عید فطر، اجر و پاداش خود را از خداوند دریافت می‌کنند.
در این روز جایز است که مؤمنان افطار کنند و روزه خود را بشکنند.
فطر و افطار به معنای آغاز به خوردن و آشامیدن است، و از این روست که در طول ماه رمضان نیز هر روز پس از پایان روز و هنگام غروب خورشید، مردم پس از یک روز کامل روزه‌ داری، می‌توانند افطار یا آغاز به خوردن نمایند.
همچنین در این روز افراد به دعای دسته جمعی می‌پردازند، و از خداوند طلب بخشش و تحقق آرزوهای خود را می‌کنند.
عید فطر همچنین به معنای بازگشت به فطرت و سرشت انسانی است.
بدین معنی که انسان باغلبه بر نفس و آزمودن اراده برای روزه داری و اعمال نیک، پی به اصلیت فطرت خود می‌برد، و به این درک می‌رسد که تا چه حد به اعماق روح و فطرت پاک خدادادی که بر اثر گذشت روزگار گرد انحراف و گناه بر آن می‌نشیند، می‌تواند دست پیدا کند.
بر همین اساس در این روز غسل نیز به عنوان مظهر پاکی روح و جسم توسط مردم به جای آورده می‌شود.
روز دقیق عید فطر با ظهور هلال ماه جدید مشخص می‌شود.
با نزدیک شدن به انتهای ماه رمضان، راصدین مشتاقانه به دیدار این هلال می‌روند.
تعیین ماه قمری مبتنی بر رویت هلال ماه است، ولی دیدن آن در اولین شب کار دشواری است.
ماه شب اول به صورت هلال باریکی در غرب آسمان در نزدیکی افق برای مدت کوتاهی نمایان می‌شود که رویت آن به شرایط متعددی از جمله آب و هوا بستگی دارد.

Comments

Hide