Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

سیزده بدر
روز سیزدهم پس از نوروز یا آخرین روز تعطیلات سال نوی ایرانی، سیزده بدر نام دارد.
از روزگاران بسیار کهن در سرزمین ایران این روز بسیار بزرگ، روزی خجسته و همگانی بوده است، برای بدرود گفتن جشن باشکوه نوروز و آغاز جنب و جوش برای زندگی جدید در سال نو.
گذشته از اینکه درباره ارزش روز سیزدهم نوروز کمتر سخن گفته یا نوشته شده است، در میان مردم آن را روز ناخجسته جلوه داده اند.
یعنی مردم چنین پنداشته اند که روز سیزدهم روز ناخجسته ایست و در آن روز از خانه بیرون رفته به سوی دشت و باغ و رود رهسپار می گردند تا این ناخجستگی را از خود دور کنند.
ولی حقیقت داستان به گونه ی دیگری ست.
در واقع ایرانیان دوازده روز اول سال را به یاد دوازده ماه سال، به برگزاری جشن و دید و بازدید می پردازند و در سیزده بدر برای پایان دادن به جشن با شادی، و سپاس از خدا و آماده شدن برای کار و تلاش در سال نو، به دشت و کوه و صحرا رفته، دور هم به صرف غذا می پردازند، و زیبایی های طبیعت را تحسین کرده از آن لذت می برند.
به همین خاطر این روز را "روز طبیعت" نیز می نامند.
همچنین آنرا به نام ستاره تیر نیز می خوانند.
طبق عادت و رسوم، از روزگار قدیم مردم در این روز با طبیعت یکی می شوند، و سفره هفت سین خود را که در طول ۱۲ روز نوروز در خانه گسترده بودند به طبیعت بر می گردانند.
ماهی و سبزه ی آنرا به آب رودخانه سپرده، سبزه و چمن را به نشانه ی پیوند با طبیعت گره می زنند.

Comments

Hide