Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

عید مبعث
عید مبعث، روز برگزیده شدن پیامبر اسلام حضرت محمد، به پیامبری از سوی خدا می باشد.
او فردی درستکار و یاور ستمدیدگان بود که در شهر مکه در عربستان زندگی می کرد و در سال یک ماه برای تفکر و عبادت خدا به غار حرا می رفت.
او در همین غار در چهل سالگی توسط فرشته خدا به پیامبری نائل شد، و مأمور شد که بت پرستی را از میان برداشته مردم را به خداپرستی و راه راست هدایت کند.
این روز سرآغاز دین اسلام نام گرفت و از آن پس این دین میان مردم گسترش یافت.
در روایات آمده است که حضرت محمد از طریق وحی الهی، قرآن (کتاب مقدس اسلام) را به قلم در آورد.
او با اطرافیان خود و بقیه مردم از خداوند سخن گفت و آنها را به اطاعت از فرامین او دعوت کرد.
پس از این واقعه پیامبر با یاری خدا به تبلیغ اسلام پرداخت و به تدریج بر تعداد مسلمین افزوده شد.
این روز در ایران نیزاز اهمیت خاصی برخوردار است، و در کنار دعا و نماز و غسل، مراسمی در اماکن مذهبی و مساجد برگزار شده سالروز بعثت پیامبر اسلام را گرامی می دارند.
همچنین در مراکز و سازمان های مختلف جشن ها و سخنرانی هایی انجام می شوند، و بیش از همه در مدارس اهمیت این روز را رواج داده، با شعر و سرود و نمایش می گذرانند.

Comments

Hide