Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

چهارشنبه سوری
یک رشته از جشن‌های آریایی‌ها از اقوام هند و اروپایی، جشن‌های آتش است، یعنی جشن‌هایی که با افروختن آتش جهت سور و سرور و شادمانی آغاز و اعلام می‌شوند.
یکی از این جشن‌ها در ایران چهارشنبه سوری است که در شب قبل از آخرین چهارشنبه سال برگزار می‌شود.
آتش در نظر ایرانیان مظهر روشنی، سلامت و تندرستی است.
بیماری‌ها، زشتی‌ها، بدی‌ها و همه آفات و بلایا در عرصه‌ی تاریکی جای دارند.
زیباترین و شاید قدیمی‌ترین آداب چهارشنبه سوری، آتش افروختن و پریدن از آن همراه با شادی و ترانه‌خوانی است.
اینک تقریباً در تمام ایران شب چهارشنبه سوری توده‌هایی از بوته‌های خودروی بیابانی فراهم می‌آورند و آتش زده٬ زن و مرد و پیر و جوان از روی آن پریده و در هر پریدنی می گویند "زردی من از تو، سرخی تو از من." یعنی- زردی و بیماری و ناتوانی را از من بستان و سرخی و شادابی و تندرستی را که در خود داری به من ببخش.
همچنین رایج است که آهنگ‌های روز را با صدای بلند در کنار آتش پخش کنند و همراه پریدن از ترقه و فشفشه نیز استفاده کنند.
یکی از مراسم بسیار مورد توجه شب چهارشنبه سوری، فراهم کردن آجیل مشکل گشاست.
گفته می‌شود هر کس که مشکل و گرفتاری داشته باشد این آجیل هفت مغز را تهیه و به عنوان نذر میان دیگران پخش می‌نماید تا مشکلش حل و رفع شود.
در این روز مردم برخی از شهرهای ایران بر پشت بام خانه خویش می‌روند و کوزه‌ای آب ندیده با خود بالا برده از آنجا به زمین می‌افکنند و می‌شکنند.
عقیده بر آن است که بلاها و قضایای بد را در کوزه متراکم کرده‌اند و چون بشکند آن قضا و بلا دفع شود.

Comments

Hide