Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

عید قربان
داستان عید قربان در ادیان مختلف الهی نقل شده است.
طبق آن حضرت ابراهیم فرزندی به نام اسماعیل داشت که برایش بسیار عزیز و گرامی بود.
هنگامیکه این فرزند به سن نوجوانی رسید، فرمان الهی در خواب به ابراهیم نازل شده، به او دستور داد تا اسماعیل را قربانی کند.
ابراهیم به خاطر ایمان و عشق خود به خداوند، اسماعیل را به محل مورد نظر برده آماده سر بریدن فرزند محبوبش شد.
اما در لحظه انجام قربانی، خداوند که او را در امتحان سربلند یافته بود، همراه فرشته خود گوسفندی را برای قربانی به جایش به نزد ابراهیم فرستاد.
بسیاری از مسلمانان در سراسر جهان از جمله ایران در این روز، گوسفند، گاو یا شتری را قربانی کرده و گوشت آنرا بین نیازمندان و گرسنگان تقسیم می‌کنند.
این روز از تعطیلات رسمی در ایران بوده، در طول آن مردم با پوشیدن بهترین پوشاک خود، پس از انجام عبادات، به دید و بازدید و جشن و سرور می‌پردازند.
عید قربان، عید رهایی از تعلقات دنیوی، و عيد سرسپردگي و بندگي به درگاه خدا است.
روز زاييده شدن انساني نو از پس منيت‏هاي هوي و هوس، و سر بريدن "نَفس"، و یا بریدن از "شيطان" است.
غسل نیز از دیگر سنت هایی است که در این روز توسط مسلمانان صورت می گیرد.
عید قربان ریشه در دوران قبل از تاریخ بشر دارد.
انسان‌های اولیه برای به دست آوردن ترحم خدایان و طبیعت دست به قربانی کردن حیوانات و انسان‌ها می‌زدند.
امروزه این عید در کشورهای دیگر نیز از جمله هند برگزار می شود.

Comments

Hide