Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

۲۲ بهمن
۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ شمسی، از مهمترین روزها در تاریخ ایران، به دلیل تغییر نظام حکومتی می باشد.
این روز، سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سقوط رژیم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی است.
دهه ی فجر از ۱۲ تا ۲۲ بهمن، به مجموع وقایع و فعالیت های مردمی ایران گفته می شود که سرانجام به پیروزی انقلاب منجر شد.
این وقایع با بازگشت امام خمینی از تبعید در ۱۲ بهمن شروع شد، وبا هدایت ایشان سرانجام در ۲۲ بهمن مبارزات مسلمان به نتیجه رسیده و ظلم و ستم پادشاهی رژیم پهلوی در ایران برچیده شده، حکومت جمهوری اسلامی تأسیس شد.
اکنون هر ساله در ایران این ده روز جشن گرفته شده، در روز ۲۲ بهمن که تعطیل رسمی می باشد، راهپیمایی طولانی در خیابان ها توسط مردم ایران صورت می گیرد.
فریاد "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" از شعارهاییست که در طول این راهپیمایی به گوش می رسد. ضمناً در شب این روز، فریاد الله اکبر از همه جا شنیده شده، آتش بازی، آسمان ایران را روشن می سازد.
همچنین شهرها و روستاها چراغانی شده، مراسم ویژه ای از جمله جشن و شعر و سرود در مدارس کشور برگزار شده، برنامه های متنوع و خاص این روزها از تلویزیون پخش می شود.
از دیگر وقایع مهم در این روزها برگزاری جشنواره های بین المللی فیلم و تئاتر فجر می باشد، که پس از نمایش فیلم های زیادی از نقاط مختلف جهان در سینما برای طرفداران، کارهای برتر توسط داوران انتخاب شده، و به سازندگانشان جوایزی از جمله سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر اهدا می شود.

Comments

Hide