Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

سال نوی ایرانی با نوروز یا روز نو آغاز می شود.
روز اول بهار نزد ایرنیان آغاز سال آغاز گردش طبیعت و گذر از سال کهنه به سال جدید است.
این زمانی است که روز و شب برابرند، طبیعت دوره سرما را پشت سر گذرانده و هوای معتدل شروع می شود.
زمین از خواب زمستانی بیدار می شود و جنب و جوش و حیات را از سر می گیرد.
جشن نوروز که از باستانی ترین رسوم زنده ی جهان است در گذر تاریخ دچار خرده تغییراتی شد اما بر جای ماند و همواره به عنوان یک آیین ملی دارای اهمیت بوده.
پیش از آغاز سال نو اهل خانه نظافت شخصی را انجام داده و رخت نو بر تن می کنند و تمامی افراد خانواده گرداگرد سفره نوروزی به انتظار تحویل سال می نشینند.
پس از تحویل سال همه یکدیگر را در آغوش گرفته و دیده بوسی می کنند، و با تعارف و تناول شیرینی، آغاز سال را با شادی سپری می کنند.
بزرگان خانواده به کوچکترها اسکناس به رسم عیدی می دهند، و یا شاید هدیه ای به یکدیگر تقدیم می کنند.
از مهمترین سنتهای نوروزی سفره ای است که در سرتاسر ایران زمین گسترده می شود که هر کدام از اشیاء نهاده بر آن نشانه ای از زندگی است و بینشی که ایرانی بر محیط خود دارد.
مجموعه ای است متنوع از آنچه که در زندگی به آن محتاجند و ۷ جزء غیر قابل تغییر دارد که نام همه ی این هفت جزء با حرف سین شروع می شود.
سبزه از اجزاء مهم هفت سین است که نمادیست از رویش، زایش، و سرسبزی و آنرا از دانه هایی نظیر گندم و عدس می پرورانند.
سمنو که از گندم درست می شود، برکت سفره را تضمین می کند.
سیر نشان سلامتی و شادابی برای افراد خانواده است، سرکه نشان خوشی و شادی، و سیب نشان مهر و محبت است.
سنجد نشان عمل سنجیده است و نیز نشان عشق و احساس زیبایی.
سکه، برکت و زیاد بودن روزی در طول سال است.
از اجزای بسیار مهم دیگر سفره قرآن بر سر سفره است، که نشان از هدایتگر بودن آن در زندگی مردم ایران دارد و فضایی معنوی به سفره می دهد.
آینه به نشانه ی نور و روشنایی، و ماهی قرمز نماد زندگی و زنده بودن است.
از دیگر رسم های نوروز سنت دید و بازدید است.
خانواده ها به دیدار یکدیگر می شتابند و به خصوص دیدار از کهنسالان و بزرگان ارجحیت دارد.
این خانواده ها کدورتهای احتمالی خود را کنار می گذارند، و بالاخره در نوروز جایی برای دشمنی ها نمی ماند و هر چه هست مهربانی است و دوستی.

Comments

Hide