Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

شیراز از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان فارس در جنوب ایران، با آب و هوای معتدل می باشد.
در مورد نام شیراز روایت های مختلفی وجود دارد.
بر اساس تحقیقات انجام شده، "شیراز" به معنی "مرکز انگور خوب" می باشد، همچنین به روایتی دیگر نام این دیار "شهر راز" بوده است که به اختصار شیراز خوانده شده است.
شیراز به عنوان شهر گل ها و باغ ها و شهر شعرا شناخته می شود.
مصداق آن را در باغ های گل که اکثراً هر یک به نام گلی نامیده می شوند می توان دید، از جمله بوستان گلها، بوستان یاسمن، بوستان بنفشه، بوستان زنبق، بوستان نرگس، و بوستان نیلوفر.
همچنین مقبره های چند شاعر معروف مانند سعدی، حافظ، وخواجو در شیراز بوده، نام "شیراز" در اشعار اکثر شعرای ایران ذکر شده است.
معروف ترین بنای تاریخی ایران و مظهر پارسیان "تخت جمشید" یا "پرسپولیس" در شهرستانی در شمال شرقی شیراز قرار دارد.
"تخت جمشید" کاخی است که محوطه آن مشتمل بود بر چند تالار پذیرایی از جمله تالار "آپادانا" و تالار "تاجگذاری" یا "۱۰۰ ستون."
از ویژگیهای بارز معماری تخت جمشید استفاده از ستون های تنومند و بلند چوبی با سرستون های سنگی می باشد.
این ستونها از تکه های کوچکی تشکیل شده اند که به هم متصل می باشند، و بر فراز این تکه ها تاج، به شکل دو جانور پشت به پشت قرار دارند.
تنها راه ورودی به تالارهای تخت جمشید دارای دو رشته پلکان به تعداد ۱۱۱ عدد می باشد که ارتفاع هر کدام تنها ۱۰ سانتیمتر می باشد.
این ارتفاع اندک به خاطر عبور مهمانان خاص و برجسته بوده که مسیر پلکان را همراه با اسب می پیمودند.
در ورودی کاخ آپادانا، که محل برگزاری جشن های باستانی از جمله نوروز بود، نقوشی از فرماندهان ایران قدیم با گل های نیلوفر آبی و هدایایی در دست به چشم می خورند.
این همان تصویری است که در تقویم های ایرانی از شیراز وجود دارد!

Comments

Hide